Raport oceny dostępności


POLSKA WERSJA

Strona internetowa
Fundacji Hearty
www.serdeczna.org

31 12 2023

 1. Wstęp

  Ten raport opisuje zgodność strony internetowej
  www.serdeczna.org z zaleceniami dotyczącymi tworzenia dostępnych serwisów internetowych
  (WCAG)
  . Proces recenzji opisano w sekcji 4 i opiera się on na ocenie zawartej w
  Accessibility

  Evaluation
  Resources
  .

  Na podstawie tej oceny witryna
  www.serdeczna.org
  nie spełnia WCAG 2.1, poziom zgodności AA. Szczegółowe wyniki są dostępne w sekcji 5 poniżej. Źródła do badania kontrolnego wymieniono w sekcji 6 poniżej. Informacje zwrotne na temat oceny są mile widziane.

 2. Podstawowe informacje o ocenie

  Ocena zgodności dostępności sieci wymaga połączenia
  półautomatycznych

  narzędzi do
  oceny
  i manualnej oceny przez doświadczonego audytora. Wyniki zawarte w niniejszym raporcie opierają się na ocenie przeprowadzonej w następujących dniach: 14.12.2023 - 31.12.2023.

  www.serdeczna.org, mogła ulec zmianie od tego czasu.

 3. Zakres oceny

 4. Proces oceny

  • WCAG 2.1 poziom AA

  • Użyte narzędzia do oceny i walidacji

   • WAVE

   • Color Contrast Accessibility Validator

   • Lighthouse

  • Manualne testowanie użyteczności funkcji ułatwień dostępu

 5. Wyniki i rekomendacje

  Wytyczna 1.1 - Alternatywa tekstowa

  Treść nietekstowa

  Wszystkie treści nietekstowe, które są prezentowane użytkownikowi, mają alternatywę tekstową, która służy temu samemu celowi (z wyjątkami).

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Wytyczna 1.2 - Multimedia

  Tylko audio lub video (nagranie)

  W przypadku wstępnie nagranych nośników zawierających tylko dźwięk i wstępnie nagranych nośników zawierających tylko wideo obowiązują następujące warunki, z wyjątkiem przypadków, gdy dźwięk lub wideo stanowią alternatywę dla tekstu i są wyraźnie oznaczone jako takie: • Tylko nagrany dźwięk: Zapewniona jest alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio. • Tylko nagrane video: Zapewniona jest alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Napisy rozszerzone (nagranie)

  Podpisy są dostarczane dla wszystkich wstępnie nagranych treści audio w zsynchronizowanych mediach, z wyjątkiem sytuacji, gdy media są mediami alternatywnymi dla tekstu i są wyraźnie oznaczone jako takie.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)

  Zapewniona jest alternatywa dla multimediów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w multimediach

  Strona internetowa jest niezgodna

  zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

  Napisy rozszerzone (na żywo)

  Napisy są dostępne dla wszystkich treści audio na żywo w zsynchronizowanych mediach.

  Nie dotyczy

  Audiodeskrypcja (nagranie)

  Audiodeskrypcja jest dostępna dla wszystkich nagranych wcześniej treści wideo w zsynchronizowanych mediach.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Wytyczna 1.3 - Możliwość adaptacji

  Informacje i relacje

  Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Zrozumiała kolejność

  Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Właściwości zmysłowe

  Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak: kształt, rozmiar, wzrokowa

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

  Orientacja

  Treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna.

  Strona internetowa jest zgodna

  Określenie pożądanej wartości

  Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony , gdy: - Pole zbierające dane służy celowi określonemu w sekcji Przeznaczenie pól danych w komponentach interfejsu użytkownika ; - Treść jest implementowana za pomocą technologii obsługującej określanie w polach formularza typu oczekiwanych danych.

  Strona internetowa jest zgodna

  Wytyczna 1.4 Rozróżnialność

  Użycie koloru

  Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Kontrola odtwarzania dźwięku

  Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest

  Strona internetowa jest zgodna

  odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, istnieje mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu.

  Kontrast (minimum)

  Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 4.5:1, poza następującymi wyjątkami:

  Strona internetowa jest zgodna

  Zmiana rozmiaru tekstu

  Oprócz napisów rozszerzonych oraz obrazów tekstu , rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz

  Strona internetowa jest zgodna

  • Duży tekst Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1; • Incydentalne Tekst lub obrazy tekstu, które są częścią nieaktywnego komponentu interfejsu użytkownika , które są czystą dekoracją , które nie są widoczne lub które są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne, nie wymagają minimalnego kontrastu; • Logotyp Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki), nie wymaga minimalnego kontrastu.

  bez utraty treści lub funkcjonalności.

  Obrazy tekstu

  Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst , a nie obraz tekstu , z wyjątkiem następujących sytuacji: •Możliwy do dostosowania Obraz tekstu może być dostosowany wizualnie do wymagań użytkownika;

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Dopasowanie do ekranu

  Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla: • Pionowego przewijania treści o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS ; • Poziomego przewijania treści na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSS . Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Kontrast elementów nietekstowych

  Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem

  Strona internetowa jest niezgodna

  • Istotny Prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji.

  sąsiednich kolorów: • Komponenty interfejsu użytkownika Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów , z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora; • Obiekty graficzne Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

  Odstępy w tekście

  W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu , nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony zostanie tak, aby uwzględniał wszystkie poniższe parametry oraz gdy wprowadzone zostaną zmiany w jakiejkolwiek innej właściwości stylu: 1.

  Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki; 2.

  Odstęp między akapitami co najmniej 2 razy

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  większy od rozmiaru czcionki; 3. Odstępy między literami (tracking) do co najmniej

  0,12-krotności rozmiaru czcionki; 4. Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki. Wyjątek: Języki naturalne i skrypty, które nie wykorzystują jednej lub więcej z tych właściwości stylu tekstowego w tekście pisanym, mogą być zgodne przy użyciu tylko tych właściwości, które istnieją dla tej kombinacji języka i skryptu.

  Treść spod kursora lub fokusu

  Gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu znika, spełnione są poniższe warunki: • Odrzucone Istnieje mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej treści bez przesuwania wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd wprowadzanych danych lub nie przesłania ani nie zastępuje innej treści; • Wskazywane Jeśli wskaźnik myszy (hover) może wyzwolić dodatkową treść, wówczas wskaźnik może zostać przeniesiony na dodatkową treść bez znikania dodatkowej treści; •Trwałe Dodatkowa

  Strona internetowa jest niezgodna

  treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusu, użytkownik odrzuca go lub jego informacje nie są już ważne. Wyjątek: Wizualna prezentacja dodatkowej treści jest kontrolowana przez program użytkownika i nie jest modyfikowana przez autora.

  Wytyczna 2.1 - Dostępność z klawiatury

  Klawiatura

  Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Bez pułapki na klawiaturę

  Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu treści za pomocą interfejsu klawiatury , to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, a jeśli wymagane jest użycie czegoś więcej niż tylko strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia,

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.

  Jednoznakowe skróty klawiaturowe

  Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litery, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe: • Wyłączanie Istnieje mechanizm wyłączania skrótu; • Mapowanie Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.); • Aktywny tylko po otrzymaniu fokusu Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Wytyczna 2.2 - Wystarczający czas

  Dostosowanie czasu

  Gdy czas korzystania z treści jest ograniczany, spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: Wyłączenie Użytkownik może wyłączyć limit czasowy, zanim czas upłynie; lub Dostosowanie Użytkownik może swobodnie dostosować

  Nie dotyczy

  limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej), zanim czas upłynie; lub Wydłużenie Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie; lub Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego Limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu; lub Wyjątek dotyczący istoty czynności Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność; lub Wyjątek 20 godzin Limit czasowy przekracza 20 godzin.

  Pauza, zatrzymanie, ukrycie

  Gdy treść się porusza, migocze , przesuwa lub jest automatycznie aktualizowana, spełnione są wszystkie poniższe warunki: Poruszanie się, przesuwanie, migotanie Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub miga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie,

  (2) jest widoczne dłużej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać , zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności, w której takie działanie jest istotne , oraz: Automatyczna aktualizacja Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, w której takie działanie jest niezbędne.

  Guideline 2.3 – Ataki padaczki

  Trzy błyski lub wartości poniżej progu

  Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.

  Strona internetowa jest zgodna

  Wytyczna 2.4 - Możliwość nawigacji

  Możliwość pominięcia bloków

  Istnieje mechanizm , który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych .

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Tytuł strony

  Strony internetowe mają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

  Strona internetowa jest zgodna

  Kolejność fokusu

  Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie , a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus w kolejności, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Cel łącza (w kontekście)

  Cel każdego łącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo , poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Wiele dróg

  Istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony internetowej w zestawie stron internetowych , z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów.

  Strona internetowa jest zgodna

  Nagłówki i etykiety

  Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

  Strona internetowa jest zgodna

  Widoczny fokus

  Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Wytyczna 2.5 - Metody obsługi

  Gesty dotykowe

  Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

  Strona internetowa jest zgodna

  Rezygnacja ze wskazania

  W przypadku funkcjonalności , które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego

  , co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: Brak zdarzenia Naciskanie nie wywołuje jakiejkolwiek części zdarzenia; Przerwanie lub cofnięcie Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm , którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku; Odwrócenie zdarzenia Zwolnienie

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia; Istotne Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.

  Etykieta w nazwie

  W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu , nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Aktywowanie ruchem

  Funkcjonalność , którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika , a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy: Obsługiwany interfejs Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność ; Istotny Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

  Nie dotyczy

  Wytyczna 3.1 - Możliwość odczytania

  Język strony

  Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez

  program

  Strona internetowa jest zgodna

  komputerowy
  .

  Język części

  Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, z wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście.

  Strona internetowa jest zgodna

  Wytyczna 3.2 - Przewidywalność

  Po otrzymaniu fokusu

  Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Podczas wprowadzania danych

  Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Spójna nawigacja

  Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych, występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana

  Strona internetowa jest zgodna

  przez użytkownika.

  Spójna identyfikacja

  Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych, są w taki sam sposób zidentyfikowane.

  Strona internetowa jest zgodna

  Wytyczna 3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji

  Identyfikacja błędu

  Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych , system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Etykiety lub instrukcje

  Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.

  Strona internetowa jest zgodna

  Sugestie korekty błędów

  W przypadku stron internetowych, które powodują zobowiązania prawne, albo na których użytkownik przeprowadza transakcje finansowe, modyfikuje lub usuwa dane w systemach przechowywania danych, nad którymi ma kontrolę, albo udziela odpowiedzi na testy, co najmniej jedna z poniższych informacji jest prawdziwa: Odwracalność Wprowadzenie danych jest odwracalne.

  Sprawdzanie Dane wprowadzone przez

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek. Potwierdzenie Istnieje mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.

  Wytyczna 4.1 - Kompatybilność

  Poprawność kodu

  W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne, z wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  Nazwa, rola, wartość

  Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

  programowo; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

  Komunikaty o stanie

  W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna

 6. Źródła