Jak pomagamy?

Serdeczna Fundacja Hearty to wspaniała społeczność wielu serdecznych ludzi – wolontariuszy, mentorów, pracowników firm. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży dać równe szanse i dostęp do edukacji na wysokim poziomie.

Budujemy szeroki i holistyczny system wsparcia dla różnego typu placówek, ale obejmujemy opieką także dzieci i młodzież indywidualnie.

Nasze wsparcie opiera się zarówno na nauce i przekazywaniu konkretnych kompetencji, jak również zapewnianiu wsparcia specjalistycznego – oferujemy wsparcie psychologów, terapeutów, doradców zawodowych.

Regularnie nawiązujemy relacje z kolejnymi placówkami z całej Polski. Wspieramy i zapraszamy do nawiązania współpracy:

– Ośrodki pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka)
– Świetlice środowiskowe 
– Szkoły z miejscowości poniżej 100 tys mieszkańców
– Szkoły integracyjne/ szkoły dedykowane osobom z niepełnosprawnościami 
– Ośrodki MOPS, GOPS (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej) czy PCPR (powiatowe centra pomocy rodzinie).

Wspieranie środowisk narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe to nasz cel!

Poznając się wzajemnie rozmawiamy o potrzebach zarówno każdego podopiecznego z osobna, jak również całej placówki. Na tej bazie poznajemy realne potrzeby środowisk, w których działamy. 

Siłą napędową naszego działania są Serdeczni Ambasadorzy oraz Serdeczni Partnerzy – to firmy, które razem z nami podejmują wyzwanie i z całą mocą wspierają nas i naszych podopiecznych fundując różnego rodzaju programy edukacyjne czy fundując stypendia. 

Naszą główną osią działania są programy edukacyjne realizowane w partnerstwie z firmami. Wspólnie określamy nasze zasoby, czas oraz środki finansowe i projektujemy kolejne inicjatywy wspierające dzieci, młodzież i młodych dorosłych w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Dzięki naszym działaniom