Jak wygląda praca w międzynarodowym środowisku – Pozytywny Start ze State Street

[english version below]
W ramach projektu Pozytywny Start ze State Street pokazaliśmy naszym dorosłym podopiecznym, jak wygląda praca w międzynarodowym środowisku, proces rekrutacyjny i jak skutecznie przygotować się do pierwszej pracy w tak wymagającym otoczeniu. Po zakończonym kursie 100% osób uczestniczących uznało, że wie już, w jaki sposób przygotować się do procesu rekrutacyjnego, gdzie przed rozpoczęciem go jedynie 20% osób wskazywało, że „raczej wie” jak to zrobić.

Pozytywny Start w świecie pracy

W dzisiejszym dynamicznym świecie zawodowym, osiągnięcie sukcesu często wymaga więcej niż samej teoretycznej wiedzy czy posiadania odpowiednich umiejętności. Dla młodych dorosłych, stawiających pierwsze kroki na ścieżce zawodowej, wyzwanie to może być szczególnie trudne – stąd zrodził się projekt edukacyjny Pozytywny Start ze State Street.

“Pomysł na projekt powstał w głowie naszych Serdecznych Partnerów: organizacji NESsT i jej reprezentantki Nadii Belkessam oraz Darii Studnickiej i Katarzyny Haik z firmy State Street. To te kobiety, wiedząc z jednej strony jaka jest sytuacja młodych na rynku pracy, z drugiej znając z codziennej praktyki proces rekrutacji w dużej firmie, postanowiły działać i wesprzeć tych, którzy takiej wiedzy najbardziej potrzebują. I tak powstał “Pozytywny Start” za co bardzo dziękujemy!”

– opowiada Paulina Wójtowicz, Prezeska Serdecznej Fundacji Hearty.

W ramach programu w ciągu 4 warsztatów wolontariuszki i wolontariusze z firmy State Street dzielili się swoimi doświadczeniami, pokazując uczestnikom możliwą ścieżkę, którą warto podążać na początku kariery zawodowej. Wszystko to, aby przygotować młodych dorosłych do wejścia na rynek pracy, który nierzadko stanowi wyzwanie pełne niepewności. 

Podczas warsztatów poruszaliśmy tematy takie jak standardy pracy, oczekiwania pracodawcy względem pracowników, tworzenie skutecznego CV, umiejętności obsługi MS Office oraz podstawy funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Przeprowadziliśmy również symulację rozmów rekrutacyjnych, dając każdemu uczestnikowi szansę przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce – tego rodzaju spotkania indywidualne z mentorami były ważną częścią projektu. Byliśmy pod wrażeniem tego, jak świetnie uczestnicy i uczestniczki poradzili sobie z tym zadaniem! A na zakończenie całego cyklu przeprowadzona została gra finansowa, która uczyła zarabiania oraz oszczędzania, a jednocześnie integrowała uczestników i uczestniczki programu!

“Dołączyłem do projektu, aby podzielić się doświadczeniem i okazać pomoc osobom, które mogą mieć trudniejszy start w karierze, gdyż mój również nie należał do najłatwiejszych. Udział jako mentor przyniósł mi satysfakcję i poczucie spełnienia, kiedy udało się uświadomić uczestnikom programu, że drzemie w nich duży potencjał i mogą pochwalić się wieloma atrybutami, z których nie zdawali sobie sprawy.” – opowiada jeden z wolontariuszy, Paweł Tworek z firmy State Street. 

Efekty projektu

Uczestnicy programu docenili formę i atmosferę przeprowadzonych warsztatów. Dla wielu z nich bezpośredni kontakt z doświadczonymi profesjonalistami i zdobycie „wiedzy od środka” było nieocenione, ponieważ nie mieliby do niej dostępu, gdyby nie udział w projekcie. Szczególnie dziękujemy firmie State Street za gościnność i zaproszenie nas do swojego biura, dzięki temu uczestnicy mogli w pełni poczuć panujący tam klimat! Wyniki ankiet ewaluacyjnych, które przeprowadziliśmy wśród uczestników potwierdzają, że 90% z nich uznaje, iż zdobyta wiedza i doświadczenie zdecydowanie przysłużą się w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Przed kursem takie przekonanie dzieliło jedynie 58% uczestników.

“Dla uczestników projekt ten okazał się pomocny w budowaniu poczucia sprawczości oraz pewności siebie w procesie rekrutacji. Dla pracowników firmy State Street, szczególnie dla młodych managerów, była to świetna możliwość by wziąć udział w wolontariacie, a przy okazji udoskonalić i usystematyzować rekruterskie umiejętności. Dodatkowo uczestnicy programu zobaczyli w pracownikach korporacji zwykłych, dostępnych i serdecznych ludzi, co pozwoliło uwierzyć, że progi korporacji są dostępne dla każdego przy odpowiedniej motywacji i przygotowaniu.”

– opowiada Daria Studnicka, Assistant Vice President w firmie State Street, z której inicjatywy powstał projekt.

Projekt pozwolił zwiększyć zrozumienie realiów pracy w międzynarodowych firmach. Co istotne, uczestnicy poczuli się pewniej w procesie rekrutacyjnym. Na początku 40% osób deklarowało odczuwanie silnego stresu przed rozmową kwalifikacyjną, a po projekcie zadeklarowało to trzy razy mniej osób. Potwierdza to, że dzięki projektowi uczestnicy zyskali poczucie sprawczości i pewności siebie, co bez wątpienia ułatwi im poszukiwania pierwszej pracy.

“Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani spotkaniami z uczestnikami projektu twarzą w twarz. Możliwość zwrócenia uwagi na ich mocne strony w indywidualnych, symulowanych rozmowach rekrutacyjnych pozwoliła na uwolnienie pozytywnej energii i zaowocowała zwiększeniem motywacji i zaangażowania u nas wszystkich. Finał projektu i gra finansowa były świetną zabawą i mocno nas zintegrowały uwalniając wiele radości. Osobiście jestem też bardzo dumna z zespołu, który swoim zaangażowaniem pokazał wielką serdeczną moc wolontariatu.

– dodaje Daria Studnicka, Assistant Vice President w firmie State Street.

Dziękujemy!

Bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy z firmy State Street, przeprowadzenie projektu nie byłoby możliwe. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, dzieląc się cenną wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i uczestniczkami programu.

Serdeczne wolontariuszki i wolontariusze:

Daria Studnicka
Norbert Kaltenberg
Katarzyna Koszułap
Anna Maćkowska 
Edyta Kaczmarczyk
Bartłomiej Kanar
Małgorzata Paryła-Grabiec
Władysław Kowalczuk
Aleksandra Pawlicka
Paweł Tworek
Marcin Zubik
Joanna Skibińska
Jadwiga Wołk
Marcin Sikora
Aneta Janowska
Katarzyna Chylińska-Wódka
Oksana Lewicka
Karol Wilczyński

Wolontariat to także korzyści wyniesione przez zaangażowane w niego osoby, co często podkreśla nasza Serdeczna Społeczność. 

Projekt dał mi szereg benefitów. W sferze osobistej radość ze spotkań twarzą w twarz oraz utwierdził w przekonaniu o sprawczości. W sferze zawodowej pozwolił mi na zaangażowanie ludzi, którymi zarządzam w wolontariat, budując ich zaangażowanie i motywację przez wykorzystanie okazji do przypomnienia i doskonalenia umiejętności przeprowadzania procesu rekrutacji, który nie jest naszą podstawowa działalnością.” 

– podkreśla Daria Studnicka, Assistant Vice President w firmie State Street.

Inicjatywy jak “Pozytywny start ze State Street” stwarzają przestrzeń do bezpośredniego kontaktu z profesjonalistami, dzięki czemu młodzi dorośli mają okazję zrozumieć, jak funkcjonuje środowisko pracy „od środka”. Dodatkowo, możliwość zadania pytań i rozwiania swoich wątpliwości w bezpiecznym otoczeniu pozwala przygotować się do rzeczywistych sytuacji zawodowych.

Chcesz dołączyć do Serdecznej Społeczności i wspierać młodzież? 
Skontaktuj się z nami!

As part of the Positive Start with State Street project, we showed our adult pupils what it’s like to work in an international environment, the recruitment process, and how to effectively prepare for their first job in such a demanding setting. After the completion of the course, 100% of the participants acknowledged that they now know how to prepare for the recruitment process, whereas before the start, only 20% indicated that they „rather knew” how to do it.

Positive Start in the professional environment

In today’s dynamic professional world, achieving success often requires more than just theoretical knowledge or possessing the right skills. For young adults taking their first steps in their professional path, this challenge can be particularly tough. Hence, the educational project Positive Start with State Street was born.

„The idea for the project originated in the minds of our Partners: the organization NESsT and its representative Nadia Belkessam, along with Daria Studnicka and Katarzyna Haik from State Street. These women, aware of the situation young people face in the job market on one hand, and familiar with the recruitment process in a large company from their daily practice on the other, decided to take action and support those who need such knowledge the most. And so, Positive Start was born – for which we are very grateful!”

– recounts Paulina Wójtowicz, President of the Hearty Foundation.

As part of the program, during four workshops, volunteers from State Street shared their experiences, showing participants a possible path to follow at the beginning of their careers. All this to prepare young adults for entering the job market, which is often a challenge full of uncertainty.

During the workshops, we covered topics such as work standards, employer expectations, creating an effective CV, MS Office skills, and basics of functioning in an international work environment. At the end, we also conducted a simulation of recruitment interviews, giving each participant the chance to test the knowledge gained in practice – these individual meetings with mentors were an important part of the project. We were impressed by how well the participants handled this task! To conclude the entire cycle, a financial game was conducted, teaching earning and saving, while also integrating the program participants!

„I joined the project to share my experience and provide assistance to people who may have a tougher start in their careers, as mine was not the easiest either. Participating as a mentor brought me satisfaction and a sense of fulfillment when I managed to make the program participants aware that they have great potential and can boast many attributes they were not aware of.” – recounts one of the volunteers, Paweł Tworek from State Street.

Project results

Participants of the program appreciated the form and atmosphere of the conducted workshops. For many of them, direct contact with experienced professionals and gaining “inside knowledge” was invaluable, as they would not have access to it without participating in the project. Special thanks to State Street for their hospitality and inviting us to their office, allowing participants to fully experience the atmosphere there! Results of evaluation surveys conducted among participants confirm that 90% of them believe that the knowledge and experience gained will definitely help in preparing for job interviews. Before the course, only 58% of participants held such a belief.

„For the participants, this project turned out to be helpful in building a sense of agency and self-confidence in the recruitment process. For State Street employees, especially for young managers, it was a great opportunity to participate in volunteering, while at the same time improving and systematizing recruitment skills. Additionally, program participants saw ordinary, approachable, and friendly people in corporate employees, which allowed them to believe that corporate doors are accessible to everyone with the right motivation and preparation.

– explains Daria Studnicka, Assistant Vice President at State Street, who initiated the project.

 

The project increased understanding of the realities of working in international companies. Importantly, participants felt more confident in the recruitment process. At the beginning, 40% of individuals declared experiencing strong stress before a job interview, and after the project, three times fewer people declared this. This confirms that, thanks to the project, participants gained a sense of agency and self-confidence, undoubtedly facilitating their search for their first job.

„We were all very excited about the face-to-face meetings with the project participants. The opportunity to focus on their strengths in individual, simulated recruitment interviews allowed us to unleash positive energy and resulted in increased motivation and engagement from all of us. The project’s finale and the financial game were great fun and strongly integrated participants, releasing a lot of joy. Personally, I am very proud of the team, which, with their commitment, showed the great warm power of volunteering.

– adds Daria Studnicka, Assistant Vice President Operations at State Street.

Thank You!

Without the involvement of volunteers from State Street, conducting the project would not have been possible. We sincerely thank everyone who dedicated their time, sharing valuable knowledge and experience with the program participants.

Our volunteers:

Daria Studnicka
Norbert Kaltenberg
Katarzyna Koszułap
Anna Maćkowska 
Edyta Kaczmarczyk
Bartłomiej Kanar
Małgorzata Paryła-Grabiec
Władysław Kowalczuk
Aleksandra Pawlicka
Paweł Tworek
Marcin Zubik
Joanna Skibińska
Jadwiga Wołk
Marcin Sikora
Aneta Janowska
Katarzyna Chylińska-Wódka
Oksana Lewicka
Karol Wilczyński

Volunteering also brings benefits to those involved in it, as often emphasized by our Hearty Community.

The project brought me a range of benefits. On a personal level, joy from face-to-face meetings and reinforced the conviction of agency. On a professional level, it allowed me to involve people I manage in volunteering, building their engagement and motivation by using the opportunity to remind and improve the skills of conducting the recruitment process, which is not our primary activity.”

– emphasizes Daria Studnicka, Assistant Vice President Operations at State Street.

Initiatives like Positive Start with State Street provide an opportunity for direct contact with professionals, allowing young adults to understand how the working environment functions 'from the inside.’ Additionally, the opportunity to ask questions and dispel doubts in a safe environment helps prepare for real professional situations.

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij