Blue Hearts Embassy, czyli nowa krakowska przestrzeń dla osób z Ukrainy

Blue Hearts Embassy

Przestrzeń Blue Hearts Embassy powstała przy ulicy Kalwaryjskiej 69 w Krakowie w ramach projektu realizowanego we współpracy z firmą Bossard. To wyjątkowe miejsce, gdzie osoby z Ukrainy mogą między innymi podjąć się nauki języków, wziąć udział w warsztatach, skorzystać ze wsparcia psychologicznego czy zintegrować się z lokalną społecznością!

Fundacja Hearty rozumie jak ważne jest długofalowe wsparcie. Firma Bossard zainspirowana tym podejściem postanowiła również zadziałać w ten sposób! Na początek uruchomiła globalne wyzwanie, polegające na zbieraniu kilometrów przez swoich pracowników w ramach ich ulubionej aktywności fizycznej. Każdy przebyty kilometr był 5 CHF przekazanymi przez Bossard Group na nową inicjatywę. I to właśnie tą nową inicjatywą jest Blue Hearts Embassy!

 

“Zależało nam na stworzeniu przestrzeni, gdzie pomoc będziemy zapewniać w perspektywie długofalowej, a nie tylko doraźnej. Dlatego tak ważne było dla nas zadbanie o wsparcie psychologiczne, adaptację społeczną i pomoc w wejściu na rynek pracy dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Jako Grupa Bossard, od początku trwania wojny na Ukrainie nie pozostajemy obojętni na potrzeby uciekających przed nią ludzi. Z dumą wspieramy wszystkie nasze jednostki na całym świecie, które angażują się w akcje pomocowe. Mocno wierzymy, że wspólnie z Hearty Foundation stworzyliśmy kompleksowy projekt, który jest silnie związany z naszymi zasadami przewodnimi i wartościami korporacyjnymi, na które kładziemy duży nacisk. Mamy nadzieję, że nasze działania faktycznie wpłyną na poprawę jakości życia ukraińskich uchodźców w Polsce.” – opowiada Frank Hilgers, CEO Bossard North-East Europe.

We współpracy z licznymi partnerami zdziałaliśmy wiele dobrego i nadal działamy. Z firmą Bossard stworzyliśmy znaczący i bardzo potrzebny projekt, który stał się impulsem do zmian na lepsze i pomnażania dobra. Przebywanie w Blue Hearts Embassy, wśród społeczności ukraińskich uchodźców, każdorazowo pokazuje, jak włączanie kulturowe i holistyczna pomoc przekłada się na pozytywne efekty w codziennym życiu.  Jesteśmy dumni, że tworzymy społeczność, która w trudnych chwilach jest dla siebie wsparciem. Budowane relacje napawają radością i dają ogromną satysfakcję.” – dodaje Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka oraz Członkini Zarządu Fundacji Hearty.

Wejście do Blue Hearts Embassy przy ulicy Kalwaryjskiej 69.

 

 

W Blue Hearts Embassy wspieramy zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych! Dla każdej grupy wiekowej opracowujemy i stale dopracowujemy dostosowany do niej program i możliwe dostępne aktywności w naszej przestrzeni. Zależy nam przede wszystkim na wsparciu, ale także urozmaiceniu czasu najmłodszych. W okresie wakacyjnym zapraszamy ich na dwutygodniowe cykle warsztatów. Podczas nich uczestnicy i uczestniczki będą mogli skorzystać z wielu atrakcji, takich jak zabawy, warsztaty czy wycieczki po Krakowie pod opieką wykwalifikowanych opiekunek z Polski i Ukrainy. Początkowo planowaliśmy tygodniowe cykle, ale zainteresowanie warsztatami było tak duże, że postanowiliśmy zwiększyć liczbę miejsc do 30 osób, jednocześnie wydłużając turnus do dwóch tygodni! W ten sposób w czasie wakacji zapewnimy opiekę setce dzieci i młodzieży.

 

Uczestnicy pierwszego turnusu warsztatów w Blue Hearts Embassy.

 

Dla starszej młodzieży oraz dorosłych zapewniamy popołudniowe aktywności – tematyczne warsztaty, lekcje języka polskiego, możliwość skorzystania z kącika czytelniczego, gdzie dostępne są książki w języku polskim i ukraińskim oraz biurowego, gdzie mogą oni skorzystać z drukarki czy skanera. Ponadto mają oni możliwość umówienia się na indywidualną konsultację z psychologiem i/lub doradcą zawodowym.

Blue Hearts Embassy to także wyrównywanie szans w dostępie do pracy. Poza wsparciem w jej poszukiwaniach oraz w nauce języka polskiego, zatrudniliśmy osoby z Ukrainy w naszej przestrzeni. Do naszego zespołu dołączyły trzy wykwalifikowane opiekunki, które zajmą się uczestnikami naszych warsztatów w czasie wakacji, nauczycielka, która wesprze uczestników lekcji języka polskiego oraz osoba, która zadba o wygląd naszej przestrzeni!

Zapraszamy serdecznie do Blue Hearts Embassy! Czekamy na Was na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Kalwaryjskiej 69.

Zgłoszenia na warsztaty oraz wszelkie pytania na temat dostępnego programu prosimy kierować mailowo do Agnieszki Sznajder, zajmującej się koordynacją Blue Hearts Embassy: agnieszka.sznajder@serdeczna.org

Autorka: Karolina Chećko

Blue Hearts Embassy – new space in Cracow for people from Ukraine

Blue Hearts Embassy space was created at Kalwaryjska 69 street in Cracow as a part of a project carried out in cooperation with Bossard. It is a special space, where people from Ukraine can undertake language learning, take part in workshops, benefit from psychological support or integrate with the local community!

Hearty Foundation understands how crucial is long-term support. Bossard inspired by this approach, decided act this way too! To start with, it launched the global challenge of collecting kilometers by its employees as part of their favorite physical activity. Each kilometer traveled was CHF 5 donated by Bossard Group to a new initiative. And this new initiative is Blue Hearts Embassy!

 

“We wanted to create a space where we would provide help in the long term, not just in the short one. That is why it was so important for us to provide psychological support, social adaptation and help in entering the labor market for Ukrainian refugees in Poland. As Bossard Group, we have not been indifferent to the needs of people fleeing the war since the beginning of the war in Ukraine. We are proud to support all our units around the world that are involved in relief efforts. We strongly believe that, together with the Hearty Foundation, we have created a comprehensive project that is closely related to our guiding principles and corporate values, on which we place great emphasis. We hope that our actions will actually improve the quality of life of Ukrainian refugees in Poland.” – tells Frank Hilgers, CEO Bossard North-East Europe.

 

“Hearty Foundation has been supporting Ukraine since the second week of the war. In cooperation with numerous partners, we have done a lot of good. However, our activities and support did not end there. In implementing the foundation’s mission, we had an important goal in mind: long-term assistance in the field of education, access to the labor market and cultural inclusion. By joining forces with our Cordial Partner – Bossard, a significant and extremely necessary project was created, which will become an impulse for changes and the multiplication of good.” – adds Alicja Magiera-Bąk, Director and Board Member of Hearty Foundation.

 

Entrance to the Blue Hearts Embassy at Kalwaryjska 69.

 

At Blue Hearts Embassy, we support children and teenagers as well as adults! For each age group, we develop and constantly refine a program adapted for them in our space. We primarily care about support, but also to diversify time of ukrainian youth in Poland! During the summer holidays, we invite them to a two-week series of workshops! During them, participants will be able to take advantage of many attractions, such as games, workshops or trips around Krakow under the supervision of qualified caregivers from Poland and Ukraine. Initially, we planned weekly cycles, but the interest in the workshops was so great that we decided to increase the number of places to 30 young people, while extending the cycle to two weeks! This way, we will provide care for hundred of children and young people during the holidays.

 

Participants of the first week of workshops at Blue Hearts Embassy.

 

We provide afternoon activities for older youth and adults – thematic workshops, polish language lessons, the possibility of using the reading corner with books in Polish and Ukrainian and the office, where they can use a printer or scanner. In addition, they have the opportunity to make an appointment for an individual consultation with a psychologist and / or career counselor.

Blue Hearts Embassy also wants to provide equal opportunities in access to work. In addition to supporting in searching for a job  and teaching polish, we hired people from Ukraine in our space. Our team has been joined by three qualified caregivers, who will take care of the participants of our workshops during the holidays, one teacher, who will support the participants of polish language lessons and one person, who will take care of the appearance of our space!

We invite you to Blue Hearts Embassy! We are waiting for you on the first floor of the building at Kalwaryjska 69.

Applications for the workshops and any questions about the available program should be sent by e-mail to Agnieszka Sznajder, who coordinates the Blue Hearts Embassy: agnieszka.sznajder@serdeczna.org

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij